Till innehåll på sidan

Våra rutiner

Våra rutiner: Föräldrabesök i skolan; Gymnastikkläder; Fritidshem och fritidshemsräkningar; Skadegörelse; Ersättning vid stöld; Busskort och skolskjuts; Skolresor; Hur gör man om man vill framför synpunkter eller klagomål?

Föräldrabesök i skolan

På grund av Covid 20 gäller inte detta
.Du är alltid välkommen till skolan, men vi ser gärna att du ringer eller skriver till skolan någon dag i förväg. Då får du som förälder ut så mycket som möjligt av besöket.

Besökare till Beckombergaskolan kan äta lunch i skolmatsalen.

Gymnastikkläder

Eleverna behöver gymnastikkläder, handduk och separata skor för inom- och utomhusbruk.
Om eleven inte kan vara med på idrotten p.g.a. sjukdom eller skada ska intyg från hemmet tas med.
Under idrottslektionerna ska värdeföremål och dyrbara kläder tas med i väska in i gymnastikhallen.

Fritidshem och fritidshemsräkningar

Frågor om placering av barn på fritidshem, fritidshemsräkning och inkomstuppgifter ställs till skolans expedition.
Vårdnadshavare är ansvarig för att rätt inkomst är anmäld.

Skadegörelse

I skolans roll som fostrare är det viktigt att elev som vållar skada själv får ta ansvaret för detta. Skadeståndslagstiftningen säger att den som vållar skada ska ersätta densamma. Någon åldersgräns finns inte angiven.
Skada som uppkommit genom ren olyckshändelse ska självfallet inte ersättas av eleven.
Om ditt barn vållar skadegörelse i skolan kommer vi omedelbart att kontakta dig. Vår strävan är att träffa en överenskommelse med dig och ditt barn om hur skadegörelsen ska ersättas.
Från och med 1993-01-01 har en ny arbetsmiljölag trätt i kraft, där man klargör att arbete för barn under 13 år ej får förekomma om arbetet är av sådan art att någon är anställd för att göra detsamma. Detta medför att ersättning av skadegörelse till övervägande delen måste ske som ekonomisk ersättning.
Beroende på skadans omfattning/kostnad, elevens ålder samt om eleven haft uppsåt ska skolan och hemmet träffa en frivillig överenskommelse om ersättningens storlek.

Skadegörelse är i sig ett brott varför polisanmälan ska övervägas av rektor.

Det är viktigt att du som förälder talar med ditt barn om de konsekvenser som följer vid skadegörelse. Skolan hoppas att dessa rutiner på sikt kommer att ge eleverna en så god skolmiljö att alla tillgängliga medel kan användas i utbildningen.

Ersättning vid stöld

Stöld av kläder, som förvarats på av skolan anvisad plats, ersätts med högst belopp motsvarande värdet av normal standard (d v s inte exklusiva märkeskläder). Polisanmälan skall alltid göras av den som drabbats. Märk alltid era barns kläder med namn.
För stulna kontanter, SL-kort, nycklar och dylikt utgår inte någon ersättning. Detta gäller även ryggsäckar och väskor. Inte heller privata ägodelar såsom mobiltelefon och musikinstrument ersätts av skolan.

Busskort och skolskjuts

Har du frågor är du välkommen att kontakta expeditionen, 508 42 800.

                                                
Skolresor

Under årskurs 4-5 kan en klass disponera två skoldagar för lägerskola. Dessa dagar kan användas till en längre resa eller delas upp.
Elever, föräldrar och lärare planerar resan och gör en plan över hur de gemensamma kostnaderna skall samlas in genom kollektiva insatser av elever och föräldrar. I skolans budget finns inga medel avsatta för detta. Resan får inte bekostas av avgifter för eleverna, då skolans verksamheter skall vara avgiftsfria.
Ansökan om att klassens undervisning i skolan får ersättas av lägerskola lämnas in till rektor i god tid före resan. När beslut sedan finns, gäller skolans olycksfallsförsäkring för såväl resan som hela lägerskoletiden.
Resan skall ha ett program som anknyter till skolans verksamhet.
Nöjesresor, utan någon anknytning till studier, får förläggas på elevernas fritid. Sådana resor ansvarar inte skolan för.
Från skolans sida ser vi helst att det blir en resa i enklare form, t ex lägerskola på Kärsön, Ängsholmen eller Barnens Ö.
Lärare följer med på resan under skoldagar. Föräldrar ansvarar för övernattning.

Hur gör man om man vill framför synpunkter eller klagomål?

Vi tar alla synpunkter på allvar, tar hand om synpunkten snabbt, löser problem i första hand i dialog med den enskilde, vidarebefordrar synpunkter till närmaste chef om det inte går att lösa direkt mellan personal och den klagande samt vid behov vidtar åtgärder för att ställa saker och ting till rätta.
Om en förälder har synpunkter, frågor eller känner oro inför något ska han/hon börja med att vända sig till personalen i verksamheten.

Läs mer här
       
                  

                                   

 

Dela: