Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Beckombergaskolan ska vara en skola där alla känner sig välkomna.

Alla elever har rätt att känna sig trygga. Alla på skolan arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling.

Likabehandlingsplan läsåret 2019-2020
 

Beckombergaskolan ska vara en skola där alla elever oavsett kön, ålder, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning har rätt att vara med och känna gemenskap. Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och aktivt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma.
Ingen ska behöva känna olust inför att komma till skolan eller vara rädd ute på skolgården eller inom skolans byggnader.

All personal på skolan är engagerade i olika främjande och förebyggande insatser under året. Vid två tillfällen under året intensifierar vi arbetet kring trygghet genom bl.a. kartläggning, temavecka och strukturerat Trygghetsarbete i klasserna.

Vi har extra tät vuxenbemanning på skolgården och alla rastvärdar bär gul väst så att de lätt ska synas.

Beckombergaskolan har en Trygghetsgrupp bestående av tre pedagoger.

 

 

 

 

 

Dela: