Till innehåll på sidan

Ledighet

Längre ledighet får endast beviljas om det finns synnerliga skäl.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga dagar under skolåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet.

Längre ledighet får endast beviljas om det finns synnerliga skäl.

Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t ex vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Vårdnadshavare ansöker om ledighet på särskild blankett och tar kontakt med barnets lärare och rektor i god tid.

Förälder ska vara medveten om att längre ledighet kan innebära att eleven inte lyckas nå målen.
För att undvika detta ansvarar föräldern för att samtliga kursmoment tas igen.

Ledighetspolicy 2020/2021

Ledighet för elever

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret.
Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska
skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn
beslutar om ledighet. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare
för att samtliga kursmoment tas igen och det görs i efterhand i
samråd med undervisande lärare.

På Beckombergaskolan har vi följande policy utifrån lagtexten:

 

1. Kortare ledighet, maximalt tre dagar i en följd och fem dagar

totalt per läsår, godkänns eller avslås av mentor. - Undantaget är
de dagar då eleverna genomför nationella ämnesprov i skolår tre
och sex, då beviljas ingen ledighet.

 

2. För längre ledighet, överstigande tre dagar i följd eller när

kvoten fem dagar är nådd under läsåret, beviljar eller avslår
rektor/bitr. rektor ledighet endast om *synnerliga skäl finns.

3. När en elev har beviljats de maximala fem dagarna under
läsåret ska ansökan om ledighet inkomma med de *synnerliga skäl
som åberopas
. Rektor/bitr. rektor beviljar eller avslår ansökan.

4. Med *synnerliga skäl avses bland annat betydelsefulla
familjeangelägenheter, tex bröllop, begravning eller religiösa
högtider.

OBS! För födelsedagar, semesterresor beviljas ej över tre
dagar i följd och är ej att betrakta som synnerliga skäl.

Vid ansökan om ledighet fylls blanketten ”ledighetsansökan elev” i
och lämnas till mentor. Blanketten finns på skolans hemsida och på
expeditionen. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas
underskrifter.

/Skolledningen Beckombergaskolan

blankett ledighetsansökan

 

Dela:
Kategorier: